Sopimuksen ennakkotiedot   Vakiotiedot

FINZON YLEISET SOPIMUSEHDOT

Allekirjoittamalla digitaalisesti tai PIN-koodivahvistuksen avulla Yleiset sopimusehdot (jäljempänä ”allekirjoitus”) portaalin käyttäjä (jäljempänä ”Käyttäjä”) saa henkilökohtaisen virtuaalisen tilin, jossa järjestelmänvalvoja ja/tai käyttäjä voi suorittaa toimenpiteitä Yleisten sopimusehtojen mukaisesti.

1. YLEISTÄ

Finzo OÜ (Finzo) ja sen ylläpitämä verkkosivusto www.finzo.fi muodostavat internetissä toimivan asiakaspalvelukokonaisuuden, joka tarjoaa kirjautuneille Jäsenilleen mahdollisuuden tarjota ja hakea ja rahalainaa sekä tehdä näitä koskevia Lainasopimuksia keskenään (nk. vertaislainoja). Finzon järjestelmään rekisteröityäkseen Lainanantajien ja Lainanottajien on aina etukäteen hyväksyttävä nämä Yleiset sopimusehdot, jotka muodostavat sitovan sopimussuhteen Finzon ja sen Jäsenten välille. Finzo on ainoastaan näiden Yleisten sopimusehtojen osapuoli, ei yksittäisen Lainasopimuksen Osapuoli, ja toimii siten ainoastaan välityspalvelujen tarjoajana Lainanantajan ja Lainanottajan välillä. Nämä Yleiset sopimusehdot eivät muodosta sopimusta kaikkien kolmen osapuolen, Finzon, Lainanantajan ja Lainanottajan välille.

Jäsenten on Yleisten sopimusehtojen lisäksi hyväksyttävä muut yksittäistä Lainasopimusta koskevat Erityiset sopimusehdot, jotka yhdessä Yleisten sopimusehtojen kanssa muodostavat Lainanantajien ja Lainanottajan välisen Lainasopimuksen.

2. MÄÄRITELMÄT

Alla on esitetty Finzon jäsenyyteen ja Portaaliin sovellettavissa ehdoissa mainittujen käsitteiden määrittelyt.

Asiakasvaratili – Finzon käyttämä ja hallinnoima pankkitili, jonka varoista Finzo maksaa Lainasopimusten mukaisia varoja Jäsenille ja jonne Finzo tallettaa Lainanantajien sijoittamia ja Lainanottajien takaisin maksamia varoja.

Erityiset sopimusehdot – Lainanantajan ja Lainanottajan erityiset sopimusehdot, jotka muodostavat osan Lainasopimuksesta.

Jäsen – Henkilö, joka on rekisteröitynyt Portaaliin tarkoituksenaan tehdä lainasopimuksia näiden Yleisten sopimusehtojen mukaisesti. Jäsenellä ei kuitenkaan ole velvollisuutta tehdä lainasopimuksia Portaalissa mutta mikäli Jäsen ei ole tehnyt yhtään Lainasopimusta kuuden (6) kuukauden kuluessa Yleisten sopimusehtojen hyväksymisestä,Jäsen poistetaan automaattisesti Portaalista.

Lainanantaja – Täysi-ikäinen (18 vuotta täyttänyt) ja luotettavalla tavalla tunnistettu Jäsen, jonka vakituinen asuinpaikka on Suomessa tai jossain muussa EU/ETA maassa, ja joka on hyväksynyt Yleiset sopimusehdot ja Lainanantajan erityiset sopimusehdot sekä tallettanut rahavaroja Finzon Asiakasvaratilille tarkoituksenaan lainata niitä Portaaliin rekisteröityneelle Lainanottajalle tai Lainanottajille.

Lainanantajan erityiset sopimusehdot – Lainanantajan määrittelemät erityiset sopimusehdot, joiden mukaisesti Lainanantaja on valtuuttanut Portaalin tarjoamaan Lainasopimusta lainaa hakeville Jäsenille.

Lainanottaja – Vähintään 21 vuotta täyttänyt ja luotettavalla tavalla tunnistettu Jäsen, jonka vakituinen asuinpaikka on Suomessa tai jossain muussa EU/ETA maassa, ja jonka luottokelpoisuus on tarkistuksessa hyväksytty, ja joka on hyväksynyt Finzon Yleiset sopimusehdot sekä on Portaalin avulla hakenut lainaa.

Lainanottajan erityiset sopimusehdot – Lainanottajan määrittelemät erityiset sopimusehdot, joiden mukaan Lainanottaja on valmis tekemään Lainasopimuksen Portaalin välityksellä.

Lainatarjous – Portaalin tekemä tarjous lainaa hakevalle Jäsenelle tarkoituksena tehdä Lainatarjouksen ehtojen mukainen Lainasopimus Lainantajan ja Lainanottajan välille.

Lainahakemus – Lainanottajan tekemä lainahakemus lainan saamiseksi Finzon Portaalin välityksellä Finzon jäsenyyteen kulloinkin sovellettavien ehtojen mukaisesti.

Lainasopimus – Lainanottajan ja Lainanantajan välinen sopimuskokonaisuus, joka sisältää lainan myöntämisen, maksamisen ja takaisinmaksun ehdot Lainanantajan ja Lainanottajan erityisten sopimusehtojen mukaisesti. Lainasopimus muodostuu kokonaisuutena Lainanantajan ja Lainanottajan erityisistä sopimusehdoista sekä näiden hyväksymistä Yleisistä sopimusehdoista.

Mobiilivarmenne – Suomalaisten matkapuhelinoperaattorien tarjoama palvelu, jonka avulla jäsenen henkilöllisyys tunnistetaan hänen rekisteröityessään Portaaliin ja jota hän käyttää tehdessään maksusuorituksia Virtuaalitilin ja pankkitilin välillä. Mobiilivarmenne täyttää vahvan sähköisen tunnistuksen vaatimukset.

Osapuoli – Lainasopimuksen allekirjoittanut Jäsen, joka on joko Lainanantaja taikka Lainanottaja. Selvyyden vuoksi todetaan, ettei Palveluntarjoaja ole Lainasopimuksen Osapuoli, vaan ainoastaan välityspalvelun tarjoaja.

Portaali – Internetissä toimiva Finzo OÜ:n verkkopalvelu www.finzo.fi, jonka avulla Palveluntarjoaja hallinnoi Jäsenrekisteriä, Jäsenten välisiä Lainatarjouksia ja - sopimuksia sekä näihin liittyviä tapahtumia.

Palveluntarjoaja – Finzo OÜ, Posti tn 30, 90504 Haapsalu, Viro. (Finzo). Tartun kaupparekisteri nr: 12781600
Asiakaspalvelun yhteystiedot: +358 (0) 400242801
Finzo on merkitty Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylläpitämään ja valvomaan luotonantaja- ja vertaislainavälittäjärekisteriin.

Pankkitunnus – Jäsenen henkilökohtainen Tupas-tunnus, jolla Jäsenen henkilöllisyys tunnistetaan hänen rekisteröityessään Portaaliin ja jota hän käyttää tehdessään maksusuorituksia Virtuaalitilin ja pankkitilin välillä. Tupas-tunnistus täyttää vahvan sähköisen tunnistuksen vaatimukset.

Sijoitustili – Portaalissa sijaitseva, Lainanantajan virtuaalinen tili, jonka avulla Lainanantaja voi määritellä Virtuaalitilille sijoittamiensa varojen kohdistamisen yksittäisiin Lainasopimuksiin ja määritellä näiden sopimusten takaisinmaksuehdot.

Virtuaalitili – Portaalissa sijaitseva Jäsenen henkilökohtainen tili, jonne tallennetaan Lainasopimuksen/-sopimusten mukaisia tapahtumia ja jonka kautta Jäsen voi siirtää varoja Virtuaalitilin ja oman pankkitilinsä välillä. Virtuaalitilillä hallinnoidaan niin ikään yksittäisten Lainasopimusten takaisinmaksuja ja näiden mahdollisia viivästymisiä sekä viivästysten sanktioita.

3. REKISTERÖITYMINEN JA VALTUUTUS

3.1. Jokaisen uuden Jäsenen henkilöllisyys ja luottokelpoisuus tarkistetaan Jäsenen rekisteröityessä Portaaliin. Rekisteröinnin yhteydessä Finzo edellyttää Jäsenen ilmoittavan henkilötunnuksensa, osoitteensa ja puhelinnumeronsa sekä vaatii käyttäjän tunnistautumisen Pankkitunnuksella tai Mobiilivarmennetta käyttäen. Jäsenen on käytettävä tällaista vahvaa sähköistä tunnistetta, jotta Finzo voi varmistaa Jäsenen henkilöllisyyden ja jotta Finzon Palvelun turvallisuus voidaan taata. Jäsenet käyttävät sähköistä tunnistettaan myös allekirjoittaessaan ja hyväksyessään nämä Yleiset sopimusehdot sekä Lainasopimuksen.

3.2. Rekisteröitymällä Palveluun ja hyväksymällä nämä Yleiset sopimusehdot, Jäsen valtuuttaa Finzon toimimaan edustajanaan kaikissa Lainasopimukseen liittyvissä asioissa, mukaan luettuna oikeuden ryhtyä tarpeellisiin toimiin Lainanantajan puolesta maksamattoman velan perimiseksi (sopimusrikkomus). Valtuutus sisältää oikeuden siirtää maksamattomat saatavat kolmannen osapuolen, kuten esimerkiksi perintätoimiston perittäväksi. Sopimusrikkomuksesta mahdollisesti aiheutuvat kulut tulevat Lainanottajan maksettaviksi.

Sopimusrikkomuksen johdosta lainasopimus voidaan kaikkine oikeuksineen ja sitoumuksineen myös siirtää Finzo OÜ:lle Yleisten sopimusehtojen 8.3. mukaisesti.

3.3. Jäsenellä on oikeus peruuttaa Portaalia koskeva sopimus Palveluntarjoajan kanssa 14 päivän kuluessa Yleisten sopimusehtojen hyväksymisestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti Palveluntarjoajalle. Peruutuksen ehtona on, että Jäsen on täyttänyt Yleisten sopimusehtojen ja mahdollisten Lainasopimusten velvoitteet Palveluntarjoajaa, muita Jäseniä ja kolmansia osapuolia kohtaan.

4. VIRTUAALITILI JA MAKSULIIKENNE

Voidakseen tehdä lainahakemuksia, -tarjouksia ja – sopimuksia, Jäsenellä tulee olla Virtuaalitili, joka avataan Jäseneksi rekisteröitymisen yhteydessä.

4.1. Jäsen sitoutuu pitämään rekisteröidyn käyttäjätunnuksensa ja salasanansa salassa sekä käsittelemään niitä huolellisesti siten, että ne eivät joudu ulkopuolisten haltuun. Jäsenen velvollisuuksista on määrätty näiden Yleisten sopimusehtojen kohdassa 10.

4.2. Jäsenellä tulee olla pankkitili vähintään yhdessä suomalaisessa tai Suomessa toimivassa pankissa sekä sopimus verkkopankkipalvelusta Pankkitunnuksineen. Pankkitunnuksia käytetään vahvassa tunnistamisessa Jäsenen rekisteröinnin yhteydessä sekä maksuliikenteen mahdollistamiseksi Jäsenen pankkitilin ja Virtuaalitilin välillä. Vahva tunnistaminen voidaan toteuttaa myös Mobiilivarmennetta käyttäen.

4.3. Jäsenten Virtuaalitileille tallettamat varat ohjataan Finzon ylläpitämälle Asiakasvaratilille, jonka varat ovat yksinomaan Jäsenten omaisuutta.

4.4. Osapuolet hyväksyvät, että Palveluntarjoaja voi veloittaa Lainanottajan Virtuaalitililtä kaikki Lainasopimuksen ja voimassa olevan Finzon palveluhinnaston mukaiset maksut ja kulut. Palveluhinnasto on saatavilla Finzon Portaalista.

4.5. Lainanottaja on ymmärtänyt, että Finzon palveluhinnaston mukaiset maksut ja kulut muodostuvat Finzon tarjoamista välityspalveluista, eivätkä ne lyhennä Lainasopimuksen mukaista pääomaa, eikä korkoa.

5. LAINASOPIMUKSEN TEKEMINEN

5.1. Lainanantajan ja Lainanottajan (Osapuolet) välinen Lainasopimus muodostuu sopimuskokonaisuudesta, johon kuuluvat kiinteänä osana Osapuolten erikseen allekirjoittamat Yleiset sopimusehdot ja Erityiset sopimusehdot. Yleiset sopimusehdot allekirjoitetaan Portaalissa siihen rekisteröidyttäessä ja ne muodostavat kiinteän osan Lainasopimusta. Yleiset sopimusehdot tulee allekirjoittaa uudelleen myös, mikäli edellisestä allekirjoituksesta on kulunut vähintään kuusi (6) kuukautta tai aina, mikäli Palveluntarjoaja on muuttanut ehtoja.

5.2. Lainanantaja allekirjoittaa Lainanantajan erityiset sopimusehdot, joiden mukaisesti Portaali muodostaa Lainatarjouksen lainaa hakevalle Jäsenelle.

5.3. Lainaa hakeva Jäsen allekirjoittaa Lainanottajan erityiset sopimusehdot, jonka jälkeen Portaali lähettää hänelle sopimusehtojen mukaisen Lainatarjouksen.

5.4. Portaali muodostaa Lainasopimuksen kohtien 5.2 ja 5.3 mukaisten erityisten sopimusehtojen ja Yleisten sopimusehtojen kokonaisuudesta.

5.5. Lainasopimus sisältää kuluttajansuojalain vaatimat, mm. seuraavat tiedot:

5.5.1. Lainanantajan nimi, henkilötunnus, osoite, sopimuksen ehdot (pääoman määrä, korkoprosentti, lainan kulut, takaisinmaksuaikataulu) sekä Lainanantajan erityisten sopimusehtojen allekirjoituksen päivämäärä ja aika.

5.5.2. Lainanottajan nimi, henkilötunnus, osoite, Palveluntarjoajan muodostama pisteytys Lainanottajalle (perustuu luottotietoihin), Virtuaalitilin numero, sopimuksen ehdot (pääoman määrä, korkoprosentti ja takaisinmaksuaikataulu), todellinen vuosikorko sekä Lainanottajan erityisten sopimusehtojen allekirjoituksen päivämäärä ja aika. Lisäksi Lainasopimus sisältää tiedot peruuttamisoikeuden käyttämisen edellytyksistä, luottosopimuksen irtisanomisesta sekä oikeussuojakeinoista ja valvontaviranomaisesta.

5.5.3. Lainan välittäjän (Palveluntarjoajan) nimi ja osoite.

5.6. Sitova Lainasopimus on syntynyt Osapuolten välillä heti, kun Lainanottaja on allekirjoittanut Portaalin muodostaman Lainatarjouksen ja Portaali on lähettänyt Osapuolille lainaehdot sisältävän Lainasopimuksen (pdf-tiedosto).

5.7. Kun kohdan 5.6 mukainen, Osapuolia sitova Lainasopimus on syntynyt, Palveluntarjoaja veloittaa Lainasopimuksessa sovitun lainapääoman Lainanantajan Virtuaalitililtä ja siirtää sen Lainanottajan Virtuaalitilille. Tapahtuman jälkeen Lainanantaja on täyttänyt Lainasopimuksen mukaiset velvollisuutensa ja suorittanut lainapääoman maksun Lainanottajalle.

5.8. Lainanottajalla on oikeus siirtää lainasumma Virtuaalitililtään ja ottaa se omaan käyttöönsä.

5.9. Allekirjoittaessaan Yleiset sopimusehdot, Osapuolet sitoutuvat Portaalissa julkaistuihin, voimassa oleviin palvelu- ja muihin maksuihin sekä antavat Palveluntarjoajalle oikeuden niiden automaattisiin veloituksiin Virtuaalitililtä.

5.10. Osapuolet ovat tietoisia, että Lainasopimus on solmittu yksityishenkilöiden välillä ja että Finzo OÜ toimii ainoastaan Lainasopimuksen välittäjänä. Lainanantajan ollessa oikeushenkilö, tämän edustaja vakuuttaa, ettei Lainanantajan päätoimialana ole rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä ja selvittämisestä annetun lain 2§ soveltamisalaan kuuluva toimiala vaan, että Lainasopimus solmitaan mainitun lain 4§ tarkoittamana satunnaisena ja rajoitettuna toimenpiteenä. Edellä mainitun vakuutuksen rikkomisen seurauksena Lainanantajana on itsenäinen velvollisuus ottaa käyttöön mainitun lain määräämät toimenpiteet.

6. LAINAN TAKAISINMAKSU

6.1. Lainanottaja maksaa lainan pääoman ja korot Lainanantajalle maksuerissä, jotka on sovittu Lainasopimuksessa olevassa takaisinmaksuohjelmassa.

6.2. Lainanottaja on velvoitettu varmistamaan, että hänen Virtuaalitilillään on takaisinmaksuohjelmassa mainittuun maksuerään riittävät varat viimeistään eräpäivänä.

6.3. Palveluntarjoaja veloittaa maksuerät automaattisesti Lainanottajan Virtuaalitililtä Lainasopimuksen maksuohjelman mukaisina eräpäivinä ja siirtää ne Lainanantajan Virtuaalitilille.

6.4. Lainanantaja vahvistaa, että hän on tutustunut Portaalissa saatavilla oleviin, lainojen takaisinmaksuehtoihin ja hyväksyy, että Lainanottajalla on halutessaan oikeus pidentää lainan takaisinmaksuaikaa tai siirtää maksuerän eräpäivää näiden ehtojen mukaisesti.

6.5. Lainanottaja hyväksyy, että pidennettäessä lainan takaisinmaksuaikaa tai siirrettäessä maksuerän eräpäivää, Palveluntarjoaja veloittaa Portaalissa saatavilla olevan palveluhinnaston mukaiset palvelumaksut.

7. LAINAN KORKO JA KULUT

7.1. Lainan korko (kiinteä prosentti koko laina-ajalle) on sovittu Lainasopimuksessa. Korko lasketaan jäljellä olevasta pääomasta viimeisen maksuerän eräpäivään saakka.

7.2. Korko lasketaan päivittäin todellisena vuosikorkona (365 päivää vuodessa).

7.3. Mikäli lainan takaisinmaksu tai sen maksuerä viivästyy eräpäivästä ilman kohdissa 6.4. ja 6.5 tarkoitettua erillistä sopimusta, Lainanottajalta veloitetaan viivästysmaksu (-korko) takaisinmaksun tai maksuerän eräpäivästä lukien korkolain 4§ ja 5§ mukaisesti. Jos edellä mainitusti määräytyvä viivästyskorko on alempi kuin velalle eräpäivää edeltäneeltä ajalta maksettava korko, viivästyskorkoa on maksettava saman perusteen mukaan kuin ennen eräpäivää enintään 180 vuorokauden ajan siitä, kun velka on kokonaisuudessaan erääntynyt. Jos velkaa koskeva tuomioistuimen tuomio annetaan ennen mainitun ajanjakson päättymistä, korkoa on maksettava saman perusteen mukaan kuin ennen eräpäivää tuomion antamiseen.

7.4. Palveluntarjoaja veloittaa Lainasopimukseen liittyvät ja mahdollisesta maksuviivästyksestä johtuvat kulut Portaalissa olevan ajantasaisen hinnastonsa mukaisesti.

8. LAINASOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

8.1. Lainasopimus päättyy, kun Lainanottaja on kokonaisuudessaan täyttänyt Lainasopimuksen mukaiset velvoitteensa ja maksanut takaisin pääoman, korot, mahdolliset viivästyskorot ja muut maksut.

8.2. Lainasopimuksen ennenaikainen irtisanominen ei vapauta Lainanottajaa täyttämästä lainasopimuksen ehtoja, jotka on sovittu ennen irtisanomista.

8.3. Lainanottajan sopimusrikkomuksen seurauksena Finzo OÜ:llä on oikeus eräännyttää Lainasopimus ja vaatia kokonaisuudessaan lainan takaisinmaksua korkoineen Suomen kuluttajansuojalain säännösten mukaisesti

8.4. Hyväksymällä nämä Yleiset sopimusehdot, Lainanottaja ja Lainanantaja sopivat, että lainasaatavat, joita koskeva sopimus on solmittu 14.8.2017 jälkeen, voidaan automaattisesti siirtää Finzo OÜ:lle seuraavin ehdoin:

 • Lainan tai sen yksittäisen maksuerän eräpäivästä on kulunut vähintään 100 (sata) päivää, eikä Lainanottaja ole täyttänyt sopimusvelvoitteitaan (sopimusrikkomus)
 • Sopimusrikkomuksen perusteella tällainen Lainasopimus voidaan automaattisesti eräännyttää kokonaisuudessaan ja siirtää kaikkine oikeuksineen ja sitoumuksineen Finzo OÜ:lle
 • Siirron toteuduttua Finzo OÜ:llä on uutena velkojana oikeus siirtää Lainasopimuksen saatavat kolmannelle osapuolelle tai kolmannen osapuolen, kuten perintätoimiston perittäväksi
 • Siirron toteuduttua Finzo OÜ on velvoitettu maksamaan Lainanantajalle korvauksena vähintään 60% siirretyn lainasopimuksen jäljellä olevasta pääomasta

Korvaus Lainanantajalle maksetaan tämän Virtuaalitilille samana päivä, kun Lainasopimus on siirretty Finzo OÜ:lle.

9. LAINASOPIMUKSEN ENNEN AIKAINEN IRTISANOMINEN

9.1. Lainanottajalla on oikeus Portaalin avulla maksaa laina kokonaisuudessaan takaisin ennen sen eräpäivää.

9.2. Jotta laina tulisi kokonaisuudessaan takaisin maksetuksi, Lainanottajan on huolehdittava, että hänen Virtuaalitilillään on riittävästi varoja kattamaan lainan jäljellä olevan pääoman, korot, viivästyskorot sekä palvelu- ja muut maksut kokonaisuudessaan.

9.3. Halutessaan irtisanoa Lainasopimuksen ennen sen alkuperäistä päättymispäivää, Lainanottajan on tehtävä tästä hakemus Portaaliin.

10. JÄSENEN YLEISET VELVOLLISUUDET

10.1. Jäsen sitoutuu käyttämään Portaalia hyvää tapaa sekä vallitsevia yleisiä moraalikäsityksiä ja voimassa olevaa lainsäädäntöä noudattaen.

10.2. Jäsenen tulee huolehtia siitä, että hänellä on voimassa olevat ja toimivat Pankkitunnukset tai Mobiilivarmenne Jäsenen vahvan tunnistamisen mahdollistamiseksi.

10.3. Jäsen sitoutuu pitämään henkilö- ja yhteystietonsa ajantasaisina Portaalissa ja varmistamaan, että Palveluntarjoaja saa annetuilla yhteystiedoilla yhteyden Jäseneen ilman aiheetonta viivästystä.

10.4. Jäsen sitoutuu huolehtimaan henkilötiedoistaan sekä Portaaliin saamistaan käyttäjätunnuksesta, salasanasta ja PIN-koodeista sellaisella huolellisuudella, etteivät ne joudu ulkopuolisten haltuun. Jäsenellä on velvollisuus viipymättä ilmoittaa Palveluntarjoajalle, mikäli Jäsenellä on syytä epäillä edellä mainittujen tietojen joutuneen ulkopuolisen haltuun tai niitä sisältäviä tietoja on kadonnut. Jäsen on vastuussa Finzolle aiheuttamistaan vahingoista, jotka ovat syntyneet tietojen huolimattoman tai tahallisen käsittelyn seurauksena ennen, kuin Jäsen on ilmoittanut Palveluntarjoajalle tietojen katoamisesta tai joutumisesta ulkopuolisen haltuun.

10.5. Jäsen voi joutua vastuuseen vahingoista, jotka aiheutuvat Palveluntarjoajalle tai muille näiden Yleisten sopimusehtojen vastaisesta toiminnasta tai laiminlyönnistä.

10.6. Jäsenen tulee ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa Palveluntarjoajalle, jos hänen rekisteröidyissä henkilötiedoissaan (nimi, kotiosoite, puhelinnumero, pankkitiedot, muut Portaaliin rekisteröityessä annetut tiedot) tapahtuu muutoksia. Muutokset voi tehdä Portaalissa.

10.7. Palveluntarjoaja varaa itselleen oikeuden estää mikä tahansa tapahtuma Portaalissa, jos tämä oman harkintansa perusteella katsoo, että tapahtumapyyntö on saattanut tulla muulta, kuin Jäseneltä itseltään tai jos Palveluntarjoaja epäilee muuta väärinkäyttöä.

10.8. Jäsenyys ja Virtuaalitili Palvelussa ovat henkilökohtaisia, eikä niihin liittyviä oikeuksia tai velvoitteita voida siirtää, luovuttaa tai pantata kolmannelle. Finzo pidättää oikeuden luovuttaa tai pantata näiden Yleisten sopimusehtojen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa kolmannelle.

11. HENKILÖTIETOJEN SUOJAAMINEN JA PALVELUNTARJOAJAN VASTUUT

11.1. Hyväksymällä nämä Yleiset sopimusehdot Jäsen antaa Palveluntarjoajalle oikeuden tallentaa henkilötietojaan Portaalin asiakasrekisteriin.

11.2. Palveluntarjoaja vastaa siitä, että henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä. Palveluntarjoaja vahvistaa, että pitämästään asiakasrekisteristä on tehty lain vaatima rekisteri-ilmoitus tietosuojavaltuutetulle.

11.3. Palveluntarjoaja voi käyttää Jäsenen henkilötietoja omiin suoramarkkinointitarkoituksiinsa. Jäsen voi kuitenkin kieltää tämän ilmoittamalla siitä Portaalissa.

11.4. Palveluntarjoaja voi käyttää Jäsenten henkilötietoja ainoastaan niihin tarkoituksiin, jotka on esitetty näissä Yleisissä sopimusehdoissa henkilötietolain 2:6§ käyttötarkoitussidonnaisuutta noudattaen.

11.5. Palveluntarjoajalla on velvollisuus huolehtia Jäsenten henkilötietojen salassapidosta voimassa olevan lainsäädännön ja viranomaisvaatimusten mukaisesti.

11.6. Palveluntarjoaja on velvoitettu hävittämään kaiken sellaisen tiedon, joka ei ole tämän toiminnan kannalta tarpeellista tai ellei tiedon säilyttämisestä ole erikseen säädetty tai määrätty.

12. JÄSENYYDEN IRTISANOMINEN JA VIRTUAALITILIN SULKEMINEN

12.1. Jäsenellä on oikeus sulkea Virtuaalitilinsä ja lopettaa jäsenyytensä milloin tahansa, mikäli Jäsenellä ei ole täyttämättömiä velvoitteita toisia Jäseniä tai Palveluntarjoajia kohtaan. Suljettaessa Virtuaalitiliä Jäsenellä ei saa olla avoimia Lainahakemuksia eikä –tarjouksia ja Jäsenen Virtuaalitilin saldon tulee olla nolla.

12.2. Jäsenyys irtisanotaan Portaalissa tai lähettämällä Palveluntarjoajalle ilmoitus sähköpostitse asiakaspalvelu@finzo.fi.

12.3. Palveluntarjoajalla on oikeus välittömästi rajoittaa Jäsenen Virtuaalitilin käyttöä tai irtisanoa Jäsenyys ja sulkea tämän Virtuaalitili, jos

12.3.1. Jäsen rikkoo Yleisten sopimusehtojen velvoitteita

12.3.2. Jäsen ei muutoin täytä Yleisten sopimusehtojen edellytyksiä

12.3.3. Jäsen antaa Palveluntarjoajalle tai muille Jäsenille harhaanjohtavia tietoja

12.3.4. Jäsen asetetaan konkurssiin

12.3.5. Jäsen on kuollut

13. TILIN JA OIKEUKSIEN SIIRTO

13.1. Jäsenen Virtuaalitili on henkilökohtainen, eikä Jäsen saa sitä siirtää, luovuttaa, eikä pantata sitä kolmannelle.

13.2. Jäsenellä ei myöskään ole oikeutta luovuttaa tai pantata näiden Yleisten sopimusehtojen, eikä Lainasopimuksen ehtojen tuomia oikeuksiaan tai velvoitteitaan kolmannelle.

13.3. Siinä tapauksessa, että Jäsen on oikeushenkilö, elinkeinonharjoittaja tai yrittäjä, Lainasopimuksen allekirjoittaja vahvistaa, että hänellä on täysimääräinen oikeus edustaa yhtiötä tai toiminimeä ja tehdä yksin sitovia sopimuksia tämän nimissä.

13.4. Palveluntarjoaja pidättää itselleen oikeuden luovuttaa tai pantata näiden Yleisten sopimusehtojen tuomat oikeudet ja velvollisuudet kolmannelle.

14. VASTUUNRAJOITUS

Finzo ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat internetyhteyden katkeamisesta tai muista tietoliikenneyhteyksien virheistä, jotka estävät pääsyn Portaaliin tai Virtuaali- taikka Sijoitustilille edellyttäen, että Finzo on omassa toiminnassaan noudattanut normaalia huolellisuutta. Finzo ei myöskään vastaa vahingoista, jotka ovat seurausta Jäsenen toimittamista virheellisistä henkilötiedoista. Finzo ei missään tapauksessa ole vastuussa Jäsenelle tai kolmannelle aiheutuneista välillisistä vahingoista.

Finzo ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat kansallisesta lainsäädännöstä tai viranomaisten päätöksistä, sotatoimista, yleisten tietoliikennejärjestelmien toimimattomuudesta, lakosta, saarrosta, boikotista, työsulusta tai muusta vastaavasta tilanteesta (force majeure). Lakkoa, saartoa, boikottia ja työsulkua koskevat rajoitukset ovat voimassa myös, jos tällainen tilanne kohdistuu Finzoon tai Finzo on osallisena tällaisessa konfliktissa.

Mikäli jokin edellä mainituista tapahtumista estää Finzoa suorittamasta toimenpiteitä kuten maksuja tai muita sen Jäsenille tarjottavia palveluita, toimenpiteet suoritetaan heti, kun este on lakannut.

15. YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN MUUTTAMINEN

Finzo varaa oikeuden muuttaa näitä Yleisiä sopimusehtoja ilman Jäsentensä ennalta antamaa hyväksyntää. Olennaisista Yleisiin sopimusehtoihin tehtävistä muutoksista ilmoitetaan Jäsenille ennakkoon kirjallisesti sähköpostitse tai muulla sähköisellä viestintätavalla. Jäsenellä on tällöin oikeus päättää jäsenyytensä ja sulkea Virtuaalitilinsä välittömästi kohdan 12 ehtoja noudattaen.

16. SOVELLETTAVA LAKI JA RIIDANRATKAISU

16.1. Palveluntarjoaja vastaa siitä, että se noudattaa toiminnassaan hyvää luotonantotapaa ja noudattaa kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä viranomaismääräyksiä.

16.2. Näihin Yleisiin sopimusehtoihin ja Jäsenten välisiä Lainasopimuksia koskeviin riitoihin, kuten myös Jäsenen ja Finzo OÜ:n välisiin riitoihin sovelletaan Suomen lakia.

16.3. Mikäli Jäsenen velkasuhdetta koskevaa riitaa ei saada sovituksi neuvotteluteitse, se voidaan antaa ratkaistavaksi Suomessa sen paikkakunnan yleisessä alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä Lainanottajalla on kotipaikka.

16.4. Vaihtoehtoisesti kohdassa 16.2 mainittu riita voidaan myös saattaa kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi (www.kuluttajariita.fi). Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn Jäsenen tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

16.5. Rahoituspalveluiden etämyynnistä on säädetty Suomessa Kuluttajansuojalain 6a luvussa.

16.6. Kuluttajaluotoista on säädetty Suomessa Kuluttajansuojalain 7 luvussa.Arvoisa asiakas!

Olette esittäneet lainahakemuksen Finzo OÜ:n Portaalin kautta. Hakemus on vastaanotettu. Kuluttajansuojalain 6a:5 ja 7:5 mukaan elinkeinonharjoittajan on annettava kuluttajalle ennakkotiedot elinkeinonharjoittajasta, rahoituspalveluista, etäsopimuksesta sekä oikeussuojakeinoista. Finzo OÜ haluaa kiinnittää huomionne erityisesti seuraaviin, lainasopimukseen liittyviin seikkoihin:

 1. Kulutusluotto on yksityishenkilölle tarkoitettu laina, jonka tarkoituksena on kulutus;
 2. Suosittelemme teitä ennen lainan hakemista huolellisesti arvioimaan omaa taloudellista tilaanne ja mahdollisuuksianne maksaa laina takaisin sovittujen ehtojen mukaisesti. Tarvittaessa voitte kysyä neuvoa asiantuntijoiltamme: Puh: +358 (0) 400242801 tai sähköposti: asiakaspalvelu@finzo.fi. Katso myös ohjeita Kilpailu- ja kuluttajaviraston verkkosivuilta https://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Maksut-laskut-perinta/luotot/;
 3. Erääntyneen lainan tai maksuerän laiminlyönnin seurauksena viivästyneeltä ajalta peritään viivästyskorkoa. Viivästyskorko lasketaan maksamatta olevasta lainasummasta eräpäivästä lukien. Viivästyskorko määräytyy Yleisten sopimusehtojen 7.3 mukaan;
 4. Jos lainaa ei ole maksettu eräpäivänä, eikä lähettämämme maksumuistutuksen jälkeen, Finzo OÜ:llä on oikeus eräännyttää lainasopimus ja siirtää erääntynyt velka perintätoimiston perittäväksi ja edelleen mahdollisesti oikeudelliseen perintään. Tästä saattaa aiheutua teille lisäkustannuksia ja oikeudellisen perinnän seurauksena mahdollinen maksuhäiriömerkintä;
 5. Lainasopimusta koskevissa riita-asioissa tai valituksissa teillä on mahdollisuus olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan: https://www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta/
  puhelin 029 553 6901
 6. Teillä on milloin tahansa oikeus vaatia Finzo OÜ:ltä omaa lainasopimustanne koskeva lyhenystaulukko ja muita lainaan liittyviä asiakirjoja;
 7. Teillä on oikeus peruuttaa luottosopimus 14 päivän kuluessa kuluttajansuojalain 7:20 mukaisesti;
 8. Teillä on kuluttajansuojalain 7:27 mukainen oikeus maksaa laina takaisin ennen sen erääntymistä;
 9. Teillä on oikeus käyttää lisäpalveluja (kuten muuttaa maksuaikataulua ja vastaavia ​palveluitamme);
 10. Finzo OÜ:llä on oikeus saada kuluttajansuojalain 7:28 mukainen korvaus lainan ennenaikaisesta takaisinmaksusta;
 11. Finzo OÜ:llä on kuluttajan sopimusrikkomuksen seurauksena oikeus peruuttaa Yleisten sopimusehtojen ja kuluttajansuojalain 7 luvun säännösten mukaisesti;
 12. Pyydämme teitä tutustumaan lainasopimuksen ehtoihin internet-sivuillamme www.finzo.fi;
 13. Lisätietoja tarvitessanne, rohkaisemme teitä ottamaan yhteyttä asiakaspalveluumme puh: +358 (0) 400242801 tai sähköpostitse asiakaspalvelu@finzo.fi.

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

 

1. Luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

Luotonvälittäjä
ID
Osoite
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Internet-osoite

Suomen sivuliike
Y-tunnus
Osoite
Puhelinnumero
Finzo OÜ
12781600
Posti 30, 90504 Haapsalu, Viro
+358 (0) 400242801
asiakaspalvelu@finzo.fi
www.finzo.fi

Finzo OÜ
278605-6
Luutnantintie 13 A 1, 00410 HELSINKI
+358 (0) 400242801

2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista

Luottotyyppi Yksityishenkilöiden välinen, vakuudeton vertaislaina
Luoton kokonaismäärä 1000 euroa
Nostoa koskevat ehdot Myönnetty lainan pääoma maksetaan kertamaksuna Finzo OÜ:n portaalissa sijaitsevalle, lainanottajan virtuaalitilille, jonne kirjautumalla lainanottaja voi siirtää pääoman omaan käyttöönsä
Luottosopimuksen voimassaoloaika Sopimus on voimassa lainasopimuksessa määritellyn laina-ajan, ellei sitä lainasopimuksen voimassaolon aikana erillisellä sopimuksella pidennetä tai lyhennetä.
Maksuerät ja tarvittaessa se järjestys, jossa maksut kohdistetaan eri saatavien lyhentämiseen Laina maksetaan takaisin lainasopimuksessa määritellyn maksuohjelman mukaisesti kuukausierissä. Kuukausierä sisältää lainan koron ja pääomalyhennyksen. Lainan takaisinmaksuajan ollessa korkeintaan 3kk, laina maksetaan takaisin yhdessä erässä.
Maksut kohdistetaan ensin lainasta perittäviin maksuihin ja palkkioihin, kertyneeseen korkoon ja lopuksi pääomaan.
Maksettava kokonaismäärä Lainan takaisin maksettava kokonaismäärä on lainasopimuksessa sovitun takaisinmaksuohjelman mukainen 1467,69 euroa, joka muodostuu pääomasta 1000 euroa, lainan korosta 374,29 euroa ja kuluista 93,40.

3. Luoton kustannukset

Lainanantajille maksettava lainakorko
(tai tarvittaessa sopimukseen sovellettavat erisuuruiset lainakorot)
27,52%
Todellinen vuosikorko 36,4%
Onko luoton saamiseksi yleensä tai markkinoiduin ehdoin otettava
- vakuutus
- tehtävä muu lisäpalvelua
koskeva sopimus
Jos näiden palvelujen kustannukset eivät ole luotonantajan tiedossa, ne eivät sisälly todelliseen vuosikorkoon

Ei
Ei


Muut kustannukset
Finzon palvelumaksut
- 20 € välityspalkkio
- 30 € maksusuoritus takuurahaston
Maksuviivästyksestä aiheutuvat kulut
Maksujen maksamatta jättämisellä voi olla vakavia seurauksia (esimerkiksi pakkomyynti) ja luoton saaminen voi vaikeutua
Maksumuistutuksen lähettäminen 5 euroa. Maksamaton saatava voidaan siirtää perintätoimistolle, jolla on oikeus periä lainmukaiset perintäkulut.Maksamattomasta saatavasta veloitetaan korkoa korkolain mukaan.

4. Muita tärkeitä oikeudellisia näkökohtia

Peruuttamisoikeus

Teillä on oikeus peruuttaa luottosopimus 14 päivän kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta. Ilmoitus peruuttamisesta on lähetettävä kirjallisesti osoitteeseen:
asiakaspalvelu@finzo.fi
Ilmoituksen tulee sisältää nimenne, henkilötunnuksenne, lainanumeron, tahdonilmaisu peruutuksesta sekä allekirjoitus, päivämäärä ja paikka.
Käyttäessänne peruutusoikeutta, teidän tulee palauttaa teille mahdollisesti maksettu lainan pääoma, peruutuspäivään saakka kertynyt lainakorko sekä maksaa Finzolle aiheutuneet kulut tämän palveluista. Mahdollinen laiminlyönti aiheuttaa peruutusilmoituksen mitätöinnin.
Ennenaikainen takaisinmaksu: Teillä on milloin tahansa oikeus maksaa luotto ennenaikaisesti takaisin kokonaisuudessaan tai osittain.
Haku tietokannasta Finzo OÜ arvioi lainanhakijan luottokelpoisuuden käyttäen mm. Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteriä.
Oikeus saada luottosopimusluonnos Finzo OÜ toimittaa jokaiselle lainanhakijalle maksutta sopimusluonnoksen ennen luoton myöntämistä ja sopimuksen allekirjoitusta.

5. Rahoituspalvelujen etämyynnin yhteydessä annettavat lisätiedot

Luotonantajan edustaja jäsenvaltiossa, jossa asutte
Osoite
Puhelinnumero*
Sähköpostiosoite*
Faksinumero*
Internet-osoite*
Finzo OÜ
Luutnantintie 13 A 1, 00410 HELSINKI
+358 (0) 400242801
asiakaspalvelu@finzo.fi

www.finzo.fi
Tarvittaessa
Valvova viranomainen
Etelä-Suomen Aluehallintovirasto
b) luottosopimuksen osalta
Tarvittaessa
Laki, jonka nojalla luotonantaja luo asiakassuhteen teihin ennen luottosopimuksen tekoa
Kuluttajansuojalaki 6A ja 7 luku
Tarvittaessa
Luottosopimukseen sovellettavaa lainsäädäntöä ja/tai toimivaltaista tuomioistuinta koskeva lauseke
Tarvittaessa
Kielijärjestelyt
c) oikeussuojan osalta Tiedot ja sopimusehdot toimitetaan suomen kielellä. Suostumuksellanne tarkoituksemme on luottosopimuksen keston aikana käyttää viestinnässä englannin kieltä.
Tuomioistuimen ulkopuolisten valitus- ja oikeussuojamenettelyjen olemassaolo Kuluttajariitalautakunta
www.kuluttajariita.fi© 2017 Finzo OÜ. Kaikki oikeudet pidätetään.


Yleiset ehdot   Sopimuksen ennakkotiedot   Vakiotiedot

Kirjaudu sisään