Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä.
Käytä tarvittaessa liitettä.

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Laatimispäivä
26.4.2017
1a
Rekisterinpitäjä
Nimi
Finzo OÜ
Osoite
Posti 30, 90504 Haapsalu, Viro
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
2
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi
Arne Veske
Osoite
Posti 30, 90504 Haapsalu, Viro
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
p. +372 50 237 93
arne.veske@liisi.ee

Asiamies Suomessa: Phronesis Oy, Kari Heinonen
Ehrensvärdintie 25, 00150 Helsinki
p. 050-4065038
kari.heinonen@phronesis.fi
3
Rekisterin nimi
Finzo OÜ:n jäsenrekisteri
4
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Finzo OÜ tarjoaa rahalainojen välityspalvelua internet-portaalissaan (nk. vertaislainojen välityspalvelu).

Rekisteri tallentaa Finzo OÜ:n portaaliin rekisteröityneiden jäsenten (ts. sijoittajien ja lainanhakijoiden) henkilötiedot. Tietoja käytetään turvalliseen tietojenkäsittelyyn lainahakemuksissa, lainapäätöksissä, sijoitusten hallinnassa, maksujen käsittelyssä, laskutuksessa, perinnässä,asiakkaiden tunnistamisessa sekä palvelun kehittämisessä.

Henkilötietoja käsitellään EU-direktiivien ja Suomen henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa puitteissa asiakkaiden asiakassuhteiden hoitoon sekä ylläpitoon, luottoriskien hallintaan, sovelluksen kehittämiseen, tilastointiin ja markkinointiin.

Finzo OÜ:lla ja samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja henkilötietolain puitteissa esimerkiksi markkinointiin. Käyttöoikeus perustuu Finzo OÜ:n Yleisiin sopimusehtoihin, jotka jäsen on rekisteröityessään hyväksynyt.
Rekisteröity jäsen voi halutessaan kieltää tietojensa käytön markkinointitarkoituksiin Finzo OÜ:n portaalissa sijaitsevassa, omassa profiilissaan.

Tietokannan prosessointi ja tekninen ylläpito on ulkoistettu Tallinnassa OÜ Voicecomille (ID 10348566).
5
Rekisterin tietosisältö
Jäsenrekisteri sisältää seuraavat, jäsenen ilmoittamat tiedot:
Etu-, toinen -ja sukunimi
Henkilötunnus
Syntymäaika
Käyttäjätunnus
Sukupuoli
Osoitetiedot
Tilitiedot
Asumistiedot & Siviilisääty
Sähköpostiosoite
Henkilöllisyystodistus ja tyyppi (passi tai henkilökortti)
Puhelinnumero
Tulotiedot
Työsuhde & Koulutus
Työpaikan tiedot
Muut asiakkaan itsestään antamat lisätiedot


Lisäksi rekisteriin tallennetaan Finzo OÜ:n omasta ja ulkopuolisista teitolähteistä seuraavat tiedot:
Tiedot Finzo OÜ:n aiemmin myöntämistä lainoista
Aiemmin haetuista ja myönnetyistä lainoista, luottoluokituksista tai muista maksuista/menoista
laskutus ja perintätiedot
Maksuhäiriötiedot (Suomen Asiakastieto Oy)
Anonyymit tiedot, jotka on kerätty selaimen kautta kuten IP-osoite, vieraillut sivut ja vierailun kesto
Laskutukseen sekä perintään liittyvät tiedot
Yritysjäsenen tiedot kuten yrityksen nimi, Y-tunnus ja yhteyshenkilön tiedot
Suoramarkkinointikiellot ja suostumukset
Asiakassuhteen alkamis- ja päättymispäivä
6
Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään tietoja käyttäjältä koko asiakassuhteen aikana, toisin sanoen esimerkiksi rekisteröitymisen yhteydessä, asiakastunnistautumisen yhteydessä, lainahakemuksen yhteydessä, sijoittamistoiminnan yhteydessä ja kyselyiden kautta sekä asiakkaan itse profiiliinsa täydentämistä tiedoista.
Pääasialiset tietolähteet ovat:
Jäsenen itsensä rekisteröinnin yhteydessä antamat tai myöhemmässä vaiheessa täydentämät profiilitiedot.
Lainahakemuksien yhteydessä jäseneltä vaadittavat tiedot
Vahvan sähköisen asiakastunnistautumisen yhteydessä saatavat tiedot
Jäsenkyselyiden kautta anetut tiedot
Suomen Asiakastieto Oy
Väestörekisterikeskus
7
Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille, lukuun ottamatta tarvittaessa luottotietoyrityksiä, perintätoimistoja ja viranomaisia.

Finzo OÜ voi tarvittaessa käyttää myös muiden alihankkijoiden palveluja asiakassuhteeseen liittyvissä palveluissa, kuten asiakaskirjeiden tai tekstiviestien lähettämisessä. Finzo OÜ ei milloinkaan anna alihankkijoiden käyttää tietoja mihinkään muuhun kuin Finzo OÜ:n määrittelemiin, omiin tarkoituksiinsa.

Finzo OÜ voi käyttää alihankkijoiden palveluja prosessoidakseen, tutkiakseen ja analysoidakseen käyttäjien tietoja parantaakseen palveluaan tai riskimalleja. Käytettävistä tiedoista ei voi tunnistaa yksittäistä käyttäjää.

Finzo OÜ voi luovuttaa asiakastietoja markkinointi- tai tutkimustarkoituksiin jos asiakas on antanut siihen suostumuksensa.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset kohdistuvat yrityksemme omaan markkinointiin jossa tarvittavia tietoja ovat sähköpostitiedot sekä etu- ja sukunimitiedot. Näitä tietoja ei luovuteta yrityksemme ulkopuolisille tahoille.
8
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Finzo OÜ ei siirrä henkilötietoja Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
9
Rekisterin suojauksen periaatteet
A Manuaalinen aineisto
Finzo OÜ ei pääsääntöisesti tallenna henkilötietoja manuaaliseen arkistoon. Mikäli manuaalista tietoa on satunnaisesti tarpeen säilyttää, se säilytetään Finzo OÜ:n lukitussa toimistossa ja siellä lukitussa arkistokaapissa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot
Asiakastiedot säilytetään tietokannassa, johon on tietojärjestelmässä rajatut pääsyoikeudet ja joka on palomuurilla suojattu. Järjestelmän käyttäjiltä vaaditaan pääkäyttäjän hyväksymä käyttäjätunnus ja salasana.

Järjestelmän käyttöoikeudet on rajattu erikseen nimetyille henkilöille, jotka käsittelevät Finzo OÜ:n järjestelmää ja/tai työskentelevät asiakasrajapinnassa. Ainoastaan näillä nimetyillä Finzo OÜ:n henkilöillä on pääsy ja oikeus käsitellä asiakastietoja.

Järjestelmän ja asiakastietokannan välinen yhteys on suojattu. Pääsy rekisteriin on suojattu tietosuoja-standardien mukaisilla varmenteilla.

Kaikkia asiakastietoja käsitellään luottamuksellisesti, eivätkä niihin pääse käsiksi yrityksen ulkopuoliset tahot.

Henkilötietolain 26§:n mukaisesti Finzo OÜ:n palveluun rekisteröityneellä jäsenellä on oikeus tarkastaa häntä koskevat henkilörekisteriin merkityt tiedot. Pyyntö tulee tehdä kirjallisena Finzo OÜ:n asiakaspalveluun.

Finzo OÜ voi käyttää tallentamiaan asiakastietoja omiin suoramarkkinointitoimiinsa, mikäli jäsen on antanut tähän suostumuksensa. Rekisteröidyllä jäsenellä on henkilötietolain 30 §:n mukaan oikeus kieltää Finzo käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinoinnissa. Kielto voidaan tehdä Finzo OÜ:n portaalissa jäsenen omassa profiilinsaan.

Finzo OÜ pidättää henkilötietolain 29 §:n mukaisesti oikeuden oma-aloitteisesti korjata kaikki rekisterissä olevat virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset, vanhentuneet ja haitalliset henkilötiedot. Vastaavat korjaukset tehdään myös jäsenen vaatimuksesta. Osan antamistaan tiedoista käyttäjä voi muuttaa omassa profiilissaan itsepalveluna. Turvallisuussyistä joitakin tietoja ei voi muuttaa suoraan oman profiilin kautta, vaan jäsenen tulee olla yhteydessä Finzo OÜ:n asiakaspalveluun.

Finzo OÜ poistaa asiakasrekisterin tiedot rekisteristä, jos ne eivät ole enää toiminnan kannalta tarpeellisia eikä laki tai viranomaismääräykset vaadi niiden säilyttämistä (henkilötietolaki 34§)

Kirjaudu sisään